Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
 2. Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:
 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

        Ważne: Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej 


Komórka organizacyjna

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70


Opłaty

21 zł

Dane do przelewu:

nr rachunku bankowego 15 1090 1098 0000 0001 4996 8289

Starostwo Powiatowe w Malborku

Pl. Słowiański 17

82-200 Malbork

Tytuł przelewu: Opłata za kartę parkingową (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o kartę parkingową)


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z wymogami ustawowymi.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1446)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1123)