Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku
 2. Kserokopia posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/
 3. Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej /wypisy ze szpitala, badania, karty leczenia/
 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 5. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
 6. Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu /w przypadku, gdy lekarz w Zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku zaznaczy, że Pan/i jest trwale niezdolny do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności: skreślone Nie/

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 


Komórka organizacyjna

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70


Opłaty

Brak opłat


Termin i sposób realizacji


Zgodnie z wymogami ustawowymi.


Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego /Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 98, poz. 1071/
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) Dz.U.03.139.1328/

Tryb odwoławczy

Zgodnie z wymogami ustawowymi.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. Nr 224, poz. 1803/ od 1 stycznia 2010r. wnioski osób zainteresowanych składających wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności mogą być składane nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.