Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołączyć należy posiadaną przez osobę zainteresowaną kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej,orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień 


Komórka organizacyjna

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70


Opłaty

Brak opłat


Termin i sposób realizacji


Zgodnie z wymogami ustawowymi.


Podstawa prawna

  1. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 98, poz. 1071/
  2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) Dz.U.03.139.1328/

Tryb odwoławczy

Zgodnie z wymogami ustawowymi.


Dodatkowe informacje, uwagi

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia o wskazaniu do ulg i uprawnień nie mogą występować osoby zainteresowane, którym wydane zostało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.