Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wniosek o weryfikacje orzeczenia w celu uzyskania wskazania do karty parkingowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku
 2. Oświadczenie o celu złozenia wniosku
 3. Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej od dnia otrzymania ostatniego orzeczenia.

Komplet dokumentów dla osoby powyżej 16 roku życia 

Komplet dokumentów dla osoby poniżej 16 roku życia 


Komórka organizacyjna

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z wymogami ustawowymi.


Podstawa prawna

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. nr 98, poz. 1071/
 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) Dz.U.03.139.1328/
 4. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1446)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870)

Tryb odwoławczy

Zgodnie z wymogami ustawowymi.